ഏകനായാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ശാന്തനാണ്. Translation: When I’m alone, I’m the most peaceful. എനിക്കു തീർച്ചയായും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എനിക്കു ഏകനായാലും. Translation: I …

Read more